Čo chceme presadzovať


http://www.eskas.sk/files/sks-logo.jpg


Čo chceme presadiť?          

Slovenská konzervatívna strana (SKS) si kladie za cieľ reprezentovať na našej politickej scéne záujmy tých, ktorí sú si vedomí toho, že za svoje životy a za životy svojich blízkych nesú zodpovednosť predovšetkým oni sami, ktorí vedia, že zárukou úspechu je poctivá práca, a ktorí neveria, že existujú akési tajné recepty a tajomné zdroje na zabezpečenie „všeobecného“ blahobytu. Podľa prívržencov a voličov Slovenskej konzervatívnej strany štát nemá byť „múdrym gazdom“, ktorý (takmer) všetko občanom zoberie a následne „spravodlivo“ rozdeľuje, považujú ho za „dohodnutú nevyhnutnosť“ na zabezpečenie toho, čo nie je v silách jednotlivcov (bezpečnosť – vnútorná i vonkajšia, fungovanie právneho a represívneho systému, dôchodky, sociálne služby a pod.).

            Garanciou budúceho pozitívneho vývoja Slovenska je podľa nás napĺňanie troch základných tém: bezpečnosť, rozvoj, prosperita. Veríme, že iba v krajine bezpečnej zvnútra i zvonka, snažiacej sa o permanentný rozvoj všetkého svojho pozitívneho potenciálu, je možné dlhodobo zabezpečovať prosperitu všetkých jej občanov. Nie sú nám, samozrejme, neznáme okolnosti a trendy súčasného vývoja techniky, prostredia a spoločnosti. Spomenuté predstavy o bezpečnosti, rozvoji a prosperite Slovenska preto celkom prirodzene spájame s všeobecne akceptovaným princípom udržateľného rozvoja a pri realizácii svojich zámerov berieme do úvahy rozsiahly komplex ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.

            Žiadna politická strana sa nemôže rovnako vážne a s rovnakou starostlivosťou venovať všetkým témam spoločenského a politického života. Preto aj my predkladáme základný prehľad o tom, čo považujeme za najdôležitejšie a čomu sa v prípade úspechu vo voľbách chceme prioritne venovať.http://www.eskas.sk/files/sks-logo.jpg


Čo chceme presadiť? 


Nesúhlasíme s ratifikáciou Istanbulského dohovoru


Nemáme veľa dôvodov súhlasiť s bývalým premiérom Ficom, ale v jednom mu musíme dať za pravdu. Ide o ním prezentované stanovisko Slovenskej republiky k Dohode Rady Európy o prevencii a o boji proti násiliu na ženách a proti domácemu násiliu. Ide o medzinárodnú zmluvu Rady Európy z roku 2011, známu tiež pod názvom Istanbulská dohoda. Zo 47 krajín ju doteraz neratifikovalo 11, medzi nimi aj SR. U pána Fica treba oceniť to, že vo februári ako predseda vlády jednoducho túto zmluvu „hodil pod stôl“ a nič ratifikovať nenechal. Vyhlásil – a nemáme dôvod s ním nesúhlasiť, že text dohody zbytočne spochybňuje prirodzené (rozumej biologické) rozdiely medzi mužmi a ženami, že tieto rozdiely označuje ako stereotypy a že ich vydáva za korene domáceho násilia.

Nikto z nás nie je zástancom násilia na ženách a /alebo domáceho násilia, to môže schvaľovať iba úplný idiot. Ide však o niečo iné. Proti tomu, vôbec nepotrebujeme nové zákony, my už ich dávno máme. Príliš veľa zákonov je skôr na škodu než na osoh. A veľa vecí v našom živote sa ani nedá regulovať zákonmi. Gravitačný zákon takisto nie je v kodifikovanom právnom poriadku a každý vie, že keď sa potkne, spadne na zem a nevyletí do výšky.

S podobnými „nevinnými“ a „európskymi“ predpismi už máme svoje skúsenosti. Ako príklad môže poslúžiť Lisabonská zmluva, ktorá nenápadne otočila kormidlo európskej integrácie, keďže na jej základe európske národné štáty „musia“ niekedy vykonávať aj veci, s ktorými nie sú celkom stotožnené.

Podobné inotaje možno nájsť aj v Istanbulskej dohode. Ona je síce o boji proti násiliu, no je aj o boji proti doterajšiemu deleniu ľudí na mužov a ženy. Presadzuje ženy všade – a to silou. Zavádza povinné päťdesiatpercentné zastúpenie mužov a žien vo všetkých organizáciách, orgánoch, športových kluboch, spolkoch, kultúrnych a iných inštitúciách – aj v súkromných. Kontrolovať dodržiavanie určených pravidiel majú, ako inak, neziskové organizácie a štát im na to bude priplácať. Bomba kšeft pre genderových fanatikov.   

Článok 40 dohody určuje, že v štátoch, ktoré ju ratifikujú, bude rovnako stíhané všetko to, čo je dnes stíhateľné v USA (pozri: absurdné prípady meetoo, možnosť znásilnenia z nedbalosti, požiadavka písomného súhlasu s pohlavným stykom a pod.).

Článok 66 zasa hovorí o tom, že sa vytvorí akási expertná skupina na odstraňovanie násilia voči ženám a na odstraňovanie domáceho násilia. Prečo sa hovorí iba o ženách? Nie je to diskriminačné? Násilie na mužoch neexistuje? Nejde iba o akúsi novodobú inkvizíciu a o upaľovanie čarodejníc naruby? Keby pán Orwell žil dnes, určite by presne popísal, ako uličné výbory aktivistiek chodia z domu do domu kontrolovať „stav plnenia ustanovení“ v jednotlivých domácnostiach.   


http://www.eskas.sk/files/sks-logo.jpg


Čo chceme presadiť? 


Adaptačné opatrenia na zmenu klímy


Zmena klímy patrí k najväčším environmentálnym výzvam súčasnej spoločnosti. Už dnes možno badať niektoré jej prejavy, zreteľné sú najmä nárasty teplôt vzduchu a extrémne prejavy počasia.Ide o ľudskou činnosťou podmienené zmeny klimatických charakteristík v dôsledku zosilnenia tzv. skleníkového efektu. Ten spočíva v otepľovaní Zeme zachytávaním časti slnečného žiarenia v zemskej atmosfére, pričom proces prebieha vďaka prítomnosti vysokej koncentrácie radiačne aktívnych plynov (najmä oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného), ktoré prepúšťajú krátkovlnné slnečné žiarenie a absorbujú dlhovlnné (tepelné) žiarenie, zohrievajú sa a teplo odovzdávajú okolitej atmosfére.

Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo alebo nepriamo zasiahnu všetky sféry života a hospodárske sektory.Častejší výskyt poveternostných katastrof, znižovanie zásob vodných zdrojov, zmena lesných spoločenstiev a zmeny v poľnohospodárskej produkcii – to všetko a ešte oveľa viac môžeme očakávať aj na Slovensku.

Problematika zmeny klímy sa často chápe iba ako exaktný odborný problém s cieľom potvrdiť existenciu alebo neexistenciu tohto fenoménu. Zdá sa, že ide o boj argumentov „alarmistov“ a „skeptikov“. Bez ohľadu na to, aký bude jeho výsledok, ktorého sa navyše môžeme dočkať až vo vzdialenej budúcnosti, je už dnes nevyhnutnosťou odpovedať si na otázku, či a aké opatrenia považujeme za potrebné v tejto súvislosti prijať.

Mottom Slovenskej konzervatívnej strany je: bezpečnosť, rozvoj, prosperita. V prípade nezvládnutia tohto problému bude celkom určite ohrozené jedno, druhé aj tretie. Hľadanie zodpovedajúcich východísk považujeme preto za úplnú samozrejmosť.

Čo sa týka existencie zmeny klímy do úvahy prichádzajú dve možnosti: áno, nie (nastane, nenastane), v prípade protiopatrení máme k dispozícii takisto dva varianty: áno, nie (podniknúť, nepodniknúť).Kombináciou týchto variantov dostávame štyri scenáre budúceho riešenia.

Prvým možným východiskom je kombinácia odpovedí „áno – áno“ (klimatickú zmenu považujeme za reálnu a podnikneme vhodné protiopatrenia). Výsledkom takéhoto rozhodnutia v živote spoločnosti budú obmedzenia a značné ekonomické náklady. V prípade takéhoto scenára hovoríme o realite, ktorá nastane, ak sa naplnia poznatky a prognózy o zmene klímy so všetkými súvisiacimi dôsledkami, a ľudstvo príjme a zrealizuje adekvátne protiopatrenia. Ide o pozitívny scenár riešiaci globálny environmentálny problém ľudstva, budú s ním spojené značné náklady, no moderný svetový finančný systém sa s nimi s veľkou pravdepodobnosťou dokáže vyrovnať.

Dôsledkom druhej možnosti „áno – nie“ (zmena klímy bude reálna a spoločnosť nepodnikne dostatočne účinné protiopatrenia) je katastrofa netušených rozmerov. Dôsledky klimatickej zmeny sa naplno prejavia, no prijaté protiopatrenia nebudú existovať, alebo budú nedostatočné. V takomto prípade sa otvára priestor pre celý rad možných trajektórií budúceho vývoja, z ktorých mnohé končia kolapsom ľudskej civilizácie.

Tretí variant „nie – áno“ (zmena klímy sa nestane realitou, spoločnosť napriek tomu zavedie protiopatrenia) znamená pre spoločnosť takisto obmedzenia a ekonomické náklady. Eventualita prijať adekvátne opatrenia prináša v konečnom dôsledku istú mieru spoločenského nepohodlia, no nepredstavuje ani v tom v najhoršom prípade katastrofický scenár, ponúka vlastne aj v takomto prípade alternatívu rozšírenia vedeckého poznania, získavania nových poznatkov a skúseností, zavádzania nových technológii a pod.

Kombinácia „nie – nie“ znamená, že zmena klímy sa nestane realitou a spoločnosť na riešenie tohto problému ani nevynaloží žiadne prostriedky. Realizácia takéhoto scenára je jednoduchá a nepredstavuje žiadne komplikácie.

Najprijateľnejším riešením je realizácia účinných adaptačných opatrení, pretože iba tak sa vyhneme možnému katastrofickému scenáru. Návrh a praktické aplikácie takýchto opatrení v jednotlivých sektoroch ekonomického a spoločenského života na Slovensku vyžadujú dôkladnú znalosť súčasnej situácie a kvalifikovaný odhad budúcich potrieb.  


http://www.eskas.sk/files/sks-logo.jpg


Čo chceme presadiť? 


Zálohovanie PET fliaš


Problematika odpadov, osobitne podpora ich zhodnocovania a recyklácie nie je na Slovensku žiadnou novinkou. Nová nie je ani idea podpory ich zberu a zhodnocovania formou zálohovania nápojových obalov, predovšetkým PET fliaš. Ročne vyprodukujeme cca 10,8 milióna ton odpadov, obalových plastov sa celkovo dá na trh cca 120  tisíc ton, z toho PET fľaše predstavujú cca 35 tisíc ton, 15 tisíc ton z nich sa zhodnocuje, miera zberu a recyklácie je teda na úrovni zhruba 43 %. 

Zálohovanie potravinárskych obalov je krok, ktorý rieši nakladanie s vybranou časťou plastov predstavujúcich značnú záťaž životného prostredia a, ak sa pozornejšie pozrieme okolo seba, záťaž mimoriadne viditeľnú. Základom riešenia, ktoré budeme presadzovať, je, že za každú PET fľašu uvedenú na domáci trh (a príslušne označenú) sa zaplatí do vyhradeného centra predpismi určená záloha. Zálohu zaplatí dovozca a domáci výrobca a/alebo plnič nápojov v PET fľašiach a premietne ju následne do veľkoobchodnej ceny nápoja. Uhradená záloha sa v konečnom dôsledku premietne do ceny pre koncového zákazníka. Idea zálohového systému sa nemusí týkať iba PET fliaš, rozšíriť sa dá aj o oblasť sklenených nápojových obalov, nápojových hliníkových plechoviek a pod.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že zákazníci budú tí, kto fungovanie celého systému zaplatia. Záloha sa im však vráti, ak spoplatnené fľaše po použití odovzdajú v niektorom z autorizovaných zberných zariadení. Autorizované zberné zariadenia budú prevádzkovať obce, predajne zaoberajúce sa predajom nápojov v PET fľašiach, špecializované subjekty a pod. Prevádzkovateľ autorizovaného zberného zariadenia bude viesť prehľad o vyzbieraných fľašiach a na jeho základe mu spomenuté centrum refunduje vyplatené zálohy, zabezpečí odvoz vyzbieraných fliaš a na základe dohody prispeje na úhradu súvisiacich prevádzkových nákladov. Zálohy sa zákazníkom a následne aj prevádzkovateľom zberných zariadení budú uhrádzať len za neporušené PET fľaše s etiketou a so špeciálnymi znakmi (EAN kód a pod.) označujúcimi, že ide o obaly uvedené na trh v SR.

Navrhovaný zálohový systém môže niekomu pripadať diskriminačne. Koho však diskriminuje? Diskriminuje toho, kto nechce alebo „nemôže“ (z najrôznejších dôvodov), resp. „zabudne“ odovzdať zálohovaný obal späť do systému. Ide však o naozajstnú diskrimináciu. Nie je to v skutočnosti iba cena za zábudlivosť, ktorá nakoniec znepríjemňuje život nám všetkým, nie je to prevencia pred tým, aby sa odpadové plasty nepovaľovali kdekoľvek v prírode? Nie je navrhovaný systém, naopak, motiváciou pre tých, ktorí namiesto „zábudlivcov“ prinesú použité plastové obaly do zberných centier a za „odmenu“ zinkasujú zálohu? 

Chceme motivovať zodpovedných ľudí, pretože sme presvedčení, že Slovensko sa musí stať krajinou, kde usilovnosť prináša plody a poctivosť sa ľuďom vypláca. Politika Slovenskej konzervatívnej strany (SKS) totiž vychádza z princípu udržateľného rozvoja a presadzuje tri strategické priority: bezpečnosť, rozvoj, prosperitu. Ako úplnú samozrejmosť berieme, že pri dosahovaní určených cieľov budeme v maximálnej možnej miere rešpektovať hodnoty slobody, zodpovednosti, tradície a poriadok. Ochrana a tvorba životného prostredia je jednou z tém, ktoré sa bezprostredne týkajú všetkých týchto princípov. Kvalitné životné prostredie je totiž prejavom zodpovedného vzťahu k spoločnosti a k poriadku - v najširšom význame tohto slova - a je nevyhnutnou podmienkou bezpečnosti, rozvoja aj prosperity.