O nás

Slovenská konzervatívna strana presadzuje národné a kresťanské hodnoty


Naša politika vychádza z myšlienky udržateľného rozvoja a presadzuje tri strategické priority: bezpečnosť, rozvoj a prosperitu. 

Cieľom našej politiky je zrealizovať víziu funkčného štátu, v ktorom prosperujú snaživí a čestní ľudia. Funkčný štát musí občanom poskytnúť v prvom rade bezpečnosť - vo vnútri krajiny aj navonok. Len v bezpečnom prostredí sa môže spoločnosť rozvíjať a len v rozvíjajúcej sa spoločnosti môžu slušní ľudia prosperovať.

Podporujeme myšlienku spolupracujúcej, ale nie násilne unifikovanej  Európy.  Presadzujeme politiku Európy suverénnych štátov, ekonomickej spolupráce a efektívnej kooperácie na úrovni bezpečnosti za podmienky, že inštitúcie pracujúce v tejto oblasti budú mať za cieľ naozaj bezpečnosť obyvateľov Európy a nie kontrolu občanov a zasahovanie do ich súkromia.

Koho chceme osloviť?

Všetkých inteligentných ľudí, ktorí považujú za prirodzené, že za svoje šťastie a spokojnosť a za šťastie a spokojnosť svojich blízkych zodpovedajú predovšetkým oni sami. 


Ľudí, ktorí od štátu očakávajú, že im vytvorí férové podmienky na to, aby sa o seba mohli postarať. 


Ľudí, ktorí veria, že usilovnosť prináša plody a že poctivosť sa vypláca


... pretože dôvera v demokraciu bude obnovená len vtedy, ak inteligentní ľudia nerezignujú a budú sa intenzívne zapájať do politiky.

Hodnotové ukotvenie

Bez hodnôt nie je politika, len politický marketing, ktorý na scénu výrazne dopomohol rôznym anomáliám.


Rešpektujeme rovnosť - v zmysle rovnosti pred zákonom a v zmysle rovnosti príležitostí. Rovnosť však nesmie byť zamieňaná za rovnakosť a nesmie byť presadzovaná na úkor základných slobôd. Úlohou štátu je vytvoriť podmienky na rovnosť príležitostí, nie korigovať pravidlá väčšinovej spoločnosti v súlade s diktátom menšiny.


Slobodu považujeme základný princíp fungovania spoločnosti, za podmienku, bez ktorej si nevieme predstaviť záruku spravodlivých inštitúcií. Ctíme hodnotu slobody ako kľúčový faktor. Ostro sa vyhraňujeme voči postupnému okliešťovaniu základných slobôd jednotlivca na úkor práv aplikovateľných len na skupiny. 


Štát musí zabezpečiť jednotlivcom také podmienky, aby mali možnosť realizovať svoje vlastné predstavy o dobrom živote. Musí vytvoriť podmienky pre dobrý život, nie presadzovať „dobrý život“ samotný - to je cesta späť do totality.  


Rozklad tradičných spoločenských štruktúr – rodiny a národného štátu - vnímame ako hrozbu, ktorá uvádza spoločnosť do nebezpečného chaosu. Zaužívané pravidlá sa stále viac spochybňujú a nové pravidlá zjavne nefungujú. 


Sme proti nanucovaniu filozofie globalistického postkomunizmu prostredníctvom rodových a im podobných teórií. Ideológiu extrémneho ľavicového liberalizmu považujeme za rovnaké  nebezpečenstvo ako pravicový extrémizmus.