Programové priority

Bezpečnosť a medzinárodná politika

 • Posilnenie spolupráce s krajinami Visegrádskej štvorky v oblasti imigračnej politiky. 
 • Presadzovanie politiky Európy suverénnych štátov, ekonomickej spolupráce a efektívnej kooperácie na úrovni bezpečnosti za podmienky, že inštitúcie pracujúce v tejto oblasti budú mať za cieľ naozaj bezpečnosť obyvateľov Európy a nie kontrolu občanov a zasahovanie do ich súkromia. 
 • Ruská federácia by mala byť dôležitým partnerom všetkých európskych krajín a v rámci toho samozrejme aj Slovenska. Sankcie voči RF považujeme za neúčinné a kontraproduktívne a vlastne posilňujúce tých, proti ktorým sú namierené.
 • Hospodárska spolupráca s Čínou musí byť postavená na vyššiu úroveň.
 • Spolupráca so Spojenými štátmi tvorí významný prvok našej zahraničnej politiky
 • Prijatie a postupná realizácia adaptačných opatrení súvisiacich s klimatickou zmenou vo všetkých relevantných oblastiach života spoločnosti.
 • Zavedenie a podpora takých systémov nakladania s odpadmi, ktoré umožnia splnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti, vrátane podpory energetického zhodnocovania odpadov.

Rozvoj Slovenska k fungujúcemu štátu

 • Návrat k volebnému systému Slovenskej republiky spred r. 1998.
 • Zavedenie hmotnej a trestno-právnej zodpovednosti volených funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami 
 • Legislatívna úprava a vytvorenie pravidiel na vykonávanie lobingu.
 • Prijatie kariérneho poriadku v štátnej a vo verejnej službe  a zavedenie kódexov štátnej a verejnej služby, ktorých porušenie bude dôvodom na sankcie, až na zákaz výkonu takejto služby.
 • Skvalitnenie práce polície, prokuratúry a súdov tak, aby bolo umožnené dôsledné vyšetrenie a následné potrestanie všetkých trestných činov podľa zásady „padni komu padni“, spolu so sprísnením sankcii za ohováranie, za verejné šírenie poplašných a nenávistných správ a za neodôvodnené obviňovanie.
 • Určenie platových pomerov ústavných činiteľov, štatutárnych predstaviteľov štátnych podnikov a podnikov s účasťou štátu a členov ich riadiacich a dozorných orgánov, vrátane určenia služobných výhod  a materiálnych a nemateriálnych požitkov. 
 • Vytvorenie ministerstva informatiky so zameraním na francúzsky model.
 • Kybernetizácia a dematerializácia štátnej a verejnej správy s maximálnou úrovňou bezpečnosti (všetky informácie o občanoch a od občanov sa do systému zadávajú raz, premiestňujú sa nehmotné informácie, nie papiere a ľudia).
 • Sfunkčnenie dotačného systému v poľnohospodárstve tak, aby sa prednostne podporovala reálna produkcia v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
 • Dobudovanie dopravnej infraštruktúry a reorganizácia verejnej dopravy s cieľom skvalitniť mobilitu obyvateľov Slovenska a umožniť dostupnosť sídiel vo všetkých regiónoch.

Prosperita občanov

 • Právne zakotvenie a praktické zavedenie systému podporujúceho výstavbu nájomných bytov.
 • Zavedenie systému umožňujúceho, aby dospelé deti mohli vo forme odpočítateľnej položky zo svojho príjmu priamo finančne prispievať svojim rodičom – dôchodcom.
 • Presadzovanie politiky aktívneho starnutia
 • Reforma školstva tak, aby sa Slovensko nestalo „montážnou dielňou“ iných krajín, podpora celoživotného vzdelávania.