Voľby

Voľby do Európskeho parlamentuVýdavky SKS na kampaň vo voľbách do EP 2019


Slovenská republika patrí do Európy nie len geograficky, ale aj hodnotovo, kultúrne a historicky. Podobu dnešnej Európy už netvoria len národné štáty, ale aj Európska únia, ktorá život nás, občanov členských krajín, významne ovplyvňuje. Slovenská konzervatívna strana preto cíti 


zodpovednosť za zlepšenie pozície Slovenska v Európskej únii

ako aj 

zodpovednosť za budovanie EÚ ako spoločenstva bezpečnosti a prosperity.  


Uvedomujeme si, že tvár Európy sa v dejinách mnohokrát menila a je naivné myslieť si, že dnes sa už nemôže nič stať, pretože projekt Európskej únie je konečnou podobou usporiadania Európy. Vážime si stabilitu a mier, ktorý projekt európskej integrácie priniesol na európsky kontinent a o to silnejšie vnímame potrebu reformy súčasnej podoby EÚ. Mier a bezpečnosť v Európe totiž považujeme za nevyhnutný predpoklad našej prosperity.  


Priority Slovenskej konzervatívnej strany v Európskom parlamente sú preto bezpečnosť a prosperita


Tieto priority budú v Európskom parlamente presadzovať kandidáti Slovenskej konzervatívnej strany


1. Igor Adamec

2. Daniel Mikolaj

3. Kristína Šabíková


Slovenská konzervatívna strana podporuje myšlienku spolupracujúcej, ale nie násilne unifikovanej  Európy.  EÚ je tu pre členské štáty a ich občanov, nie naopak. 

Slovenská konzervatívna strana presadzuje politiku Európy suverénnych štátov, ekonomickej spolupráce a efektívnej kooperácie na úrovni bezpečnosti za podmienky, že inštitúcie pracujúce v tejto oblasti budú mať za cieľ naozaj bezpečnosť a prosperitu obyvateľov Európy a nie kontrolu a zasahovanie do ich súkromia.

V SKS sme presvedčení, že je nevyhnutné posilniť vplyv členských štátov a zmeniť pohľad na to, o čom majú rozhodovať európske inštitúcie a o čom si lepšie dokážu rozhodovať jednotlivé štáty sami. Členské štáty EÚ nie vždy smerujú k jednému spoločnému cieľu a tejto realite sa musíme prispôsobiť. Nemá zmysel budovať ideologický projekt EÚ, stále viac regulovať, centrálne riadiť podriaďovať reálny život a skutočné problémy ľudí žijúcich v Európe vzdušným zámkom bruselských elít. Túto ideologickú politiku robí EÚ v súčasnosti a vidíme, že nefunguje. 

Preto sú kandidáti SKS odhodlaní presadzovať pragmatickú európsku politiku. Jediné oblasti, na ktorých rozvoji by sa mali štáty podieľať rovnomerne sú bezpečnosť a spoločný trh. 

Čo sa týka miery integrácie, o nej by mali štáty rozhodovať samostatne a bez akéhokoľvek nátlaku zo strany Bruselu či iných členských štátov. Ak má byť Európska únia spoločenstvom bezpečnosti a prosperity, musí pre svojich členov fungovať flexibilne, s ohľadom na rozdielnosť členských štátov. Inak je projekt EÚ odsúdený na zánik. 


Slovenská konzervatívna strana chce prispieť k tomu, aby mala Slovenská republika zaistené v Európe rešpektované miesto. Euro-atlantickú orientáciu považujeme za najsilnejšiu záruku našej bezpečnosti a prosperity. Ako konzervatívna strana sa otvorene hlásime k hodnotám, ktoré stáli pri zrode projektu európskej integrácie.

Rešpektujeme rovnosť v zmysle rovnosti pred zákonom a v zmysle rovnosti príležitostí. Rovnosť však nesmie byť zamieňaná za rovnakosť a nesmie byť presadzovaná na úkor základných slobôd. 

Slobodu považujeme základný princíp fungovania spoločnosti, za podmienku, bez ktorej si nevieme predstaviť záruku spravodlivých inštitúcií. Ctíme hodnotu slobody ako kľúčový faktor. Ostro sa vyhraňujeme voči postupnému okliešťovaniu základných slobôd jednotlivca na úkor práv aplikovateľných len na skupiny. Ľudia musia mať vytvorené také podmienky, aby mali možnosť slobodne realizovať svoje vlastné predstavy o dobrom živote. Úlohou štátu ani Európskej únie, nie je určovať ľuďom, čo si majú myslieť a ako musia žiť - to je cesta späť do totality.  

Rozklad tradičných spoločenských štruktúr – rodiny a národného štátu - vnímame ako hrozbu, ktorá uvádza európsku spoločnosť do nebezpečného chaosu. Sme proti nanucovaniu ideológie neomarxizmu prostredníctvom rodových a im podobných teórií. Ideológiu extrémneho ľavicového liberalizmu považujeme za rovnaké  nebezpečenstvo ako pravicový extrémizmus.


                                              Neviete, koho voliť? Prečítajte si Európske listy SKS.


EÚ – spoločenstvo bezpečnosti a prosperity 

(volebný program SKS)

Úlohou európskych inštitúcií a ich predstaviteľov je slúžiť občanom členských krajín, uľahčiť vzájomnú spoluprácu, prispieť k riešeniu spoločných európskych problémov a smerom navonok presadzovať globálne dohody pri riešení celosvetových problémov.  

EÚ by toho mala robiť menej, no efektívnejšie. Nepotrebujeme spleť byrokratických obmedzení, ktoré ľuďom komplikujú život.

SKS bude preto presadzovať zredukovanie európskych noriem len na tie, ktoré sú pre európsku bezpečnosť a prosperitu nevyhnutné.  


Bezpečnosť

Základným predpokladom pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov Európskej únie je ochrana vonkajších hraníc. Bez nej totiž schengenský priestor v dnešnej podobe zanikne. Znovuobnovenie vnútorných hraničných kontrol zničí kľúčový pilier Európskej únie - voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. 

Podľa analytikov ministerstva financií ušetrí Slovensko vďaka otvoreným hraniciam cca 90 miliónov eur ročne. Výhody Schengenu vníma aj množstvo Slovákov, ktorí môžu vďaka otvoreným hraniciam denne bez problémov cestovať za prácou do zahraničia. 

Znovuzavedeniu vnútorných kontrol treba zabrániť. SKS preto podporí navyšovanie výdavkov na zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a efektívnejšiu ochranu týchto hraníc. 


Migrácia 

Ochrana vonkajších hraníc musí byť funkčná a zabrániť nekontrolovanej masovej migrácii. Tým sa však problém neskončí. Európska únia si dnes nevie poradiť s početnou skupinou imigrantov, ktorí nemajú právo sa v nej zdržiavať. Preto budeme presadzovať funkčné mechanizmy návratu týchto ľudí do tretích krajín

Ľuďom, ktorí prichádzajú legálne a ktorí sa oprávnene zdržiavajú v EÚ, by sme mali poskytnúť zodpovedajúcu ochranu.  Občania európskych krajín však nemajú len práva, majú aj povinnosti a svoje životy musia prispôsobiť rešpektovaniu platného práva. Rešpektovanie pravidiel nesmieme vyžadovať len od európskych občanov, preto budeme presadzovať dôsledné dodržiavanie pravidiel od všetkých, ktorí sa v krajinách EÚ zdržiavajú. 

Pre efektívnejšie riešenie protiprávneho konania bude SKS presadzovať efektívnejšie prepojenie európskych bezpečnostných databáz


Klimatické zmeny 

Klimatické zmeny sú bezpečnostným rizikom, ktoré zasiahne všetky sféry nášho života. Nejde len o životné prostredie, ale o celkovú prosperitu Európy, zdravie a majetok občanov. Vojny o zdroje a zásadné zhoršenie podmienok pre život budú dôvodom klimaticky podmieneného vysťahovalectva z Afriky a Ázie, ktoré  prehĺbi súčasné problémy Európskej únie s migráciou.

Klimatická zmena je globálna výzva a žiada si globálne reakcie. V problematike znižovania emisií skleníkových plynov budeme podporovať iniciatívu predstaviteľov Európskej únie, ktorí na globálnej úrovni dosiahnu viac ako samostatne konajúci predstavitelia národných štátov. 

SKS bude presadzovať prijímanie adaptačných opatrení na zmenu klímy a posilnenie globálnych aktivít vysokých predstaviteľov EÚ v boji proti klimatickým zmenám


Európsky trh  

Regulácie nepovažujeme za cestu k prosperite, práve naopak Európsky trh je potrebné ďalej liberalizovať. Musíme reagovať na aktuálne výzvy a vytvoriť podmienky pre rozvoj digitalizácie a inovácii. 

SKS je proti tomu, aby boli občania a firmy zaťažované neodôvodnenou reguláciou, naopak budeme presadzovať odstránenie existujúcich prekážok voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu

Sme presvedčení, že  EÚ musí aktívne pracovať na dojednaní zmlúv o voľnom obchode s rastúcimi, ekonomikami. Nové príležitosti pre slovenských exportérov vidíme najmä v ázijských krajinách. 


Výskum a inovácie 

Nevyhnutnou podmienkou európskej prosperity je aj podpora výskumu.  Základným predpokladom úspešného vedeckého výskumu je spolupráca na medzinárodnej úrovni, ktorej musíme vytvoriť vhodné podmienky. 

Za mimoriadne dôležitú považujeme aj motiváciu firiem, aby investovali do vedy a výskumu. 

SKS sa preto bude usilovať o zapojenie inovačných subjektov do medzinárodných vedeckých sietí, zjednodušenie a zatraktívnenie mobility vedeckých pracovníkov, a bude podporovať navýšenie rozpočtu programu Erasmus +. 


Regionálny rozvoj

Cieľom podpory EÚ by mali byť najmä obce a mestá. Prostriedky z dotácií majú smerovať do oblastí s nespochybniteľným verejným záujmom, k zmenšovaniu rozdielov, k rozvoju a prosperite a nie na podporu nezmyselných a dlhodobo neudržateľných aktivít.

Sme presvedčení, že podpora menej rozvinutých regiónov pomáha stimulovať ich rozvoj a približovanie k rozvinutejším regiónom EÚ, čo je záujmom celej Únie. 

SKS bude presadzovať objektívny a jednotný systém výberu projektov, aby sa európske zdroje, dostávali skutočne k tým, ktorým sú určené. Systém čerpania dotácií musí byť transparentný a predvídateľný pre potenciálnych žiadateľov. 


Jadro Európy

Slovensko je dnes v jadre európskej integrácie. Spoločná mena nás spája s ostatnými ekonomikami menovej únie natoľko, že je našou povinnosťou správať sa zodpovedne a nezvyšovať dlhy.  

SKS bude preto podporovať prísnejšie presadzovanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti členských štátov. K otázke hlbšej integrácie eurozóny v daňovej a sociálnej oblasti, ktorá je témou ďalšej európskej integrácie sme skeptickí. SKS je za zachovanie daňovej a sociálnej politiky v právomoci členských štátov. 

Európsku úniu vnímame ako spoločenstvo suverénnych štátov a budeme presadzovať, aby bolo rozhodnutie o ďalšej integrácii ponechané na členských štátoch. EÚ by mala fungovať dostatočne flexibilne, aby bola spoločenstvom bezpečnosti a prosperity pre všetky členské štáty - bez ohľadu na to, pre akú mieru integrácie sa rozhodnú. 

Transparentný účet pre voľby do EP 2019

Informácie k prezidentským a komunálnym voľbám nájdete na príslušných podstránkach

Prezidentské voľby

Komunálne voľby